Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de hackerrooms en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Stichting Openbare Bibliotheek Almere, Stadhuisplein 1 (1315 XC) Almere, hierna te noemen ‘denieuwebibliotheek’. Hackerroom is een handelsnaam van denieuwebibliotheek.

Artikel 1: definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

denieuwebibliotheek: Stichting Openbare Bibliotheek Almere en de medewerkers van denieuwebibliotheek alsmede alle vestigingen van denieuwebibliotheek;
klant: de contractpartij van denieuwebibliotheek, voor wie denieuwebibliotheek een activiteit organiseert, zijnde een rechtspersoon of privé-persoon;
deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant.
activiteit: het arrangement en/of de activiteit(en) die door denieuwebibliotheek aan de klant is/zijn aangeboden.

Artikel 2: totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Zodra de klant telefonisch, per e-mail of via de website een reservering plaatst komt een bindende overeenkomst tot stand.

2.2 De persoon die de reservering verricht is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3: uitvoering van de overeenkomst

3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft denieuwebibliotheek het recht derden in te schakelen voor de uitvoering.

3.2 De klant is ervoor verantwoordelijk dat alle gegevens, waarvan denieuwebibliotheek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan denieuwebibliotheek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan denieuwebibliotheek zijn verstrekt, heeft denieuwebibliotheek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. Voor schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste gegevens is denieuwebibliotheek niet aansprakelijk. denieuwebibliotheek houdt zich aan alle verplichtingen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) haar opleggen.

3.3 De activiteit kan op bepaalde personen die gevoelig zijn voor licht- en geluidseffecten en kleine ruimten, stress en/of andere psychische belasting veroorzaken en daardoor een negatieve invloed hebben. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om dit risico in te schatten en waar nodig vooraf medisch advies daarover in te winnen. denieuwebibliotheek aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

3.4 De klant vrijwaart denieuwebibliotheek voor eventuele, aan de klant toerekenbare, aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 4: betaling

4.1 De betaling van het totaalbedrag van de activiteit dient tegelijk met de boeking volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen.

4.2 Indien de klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.

Artikel 5: samenstelling prijs

5.1 In de aan de klant gemelde prijs zijn uitsluitend de in de activiteit omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld. In de prijs zijn o.a. niet inbegrepen: a. De kosten van ongevallen-,ziektekosten- en annuleringsverzekering; b. Eventuele kosten voor consumpties en gebruikte materialen.

5.2 De op de website en promotiemateriaal gepubliceerde prijzen zijn per uur per kamer en zijn inclusief omzetbelasting en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen. denieuwebibliotheek behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijs te wijzigen wegens kostprijsverhoging en wijziging in belastingwetgeving, waaronder de toepasselijke btw-tarieven.

Artikel 6: wijzigingen door de klant

6.1 De reservering kan door de klant in overleg met denieuwebibliotheek gewijzigd worden indien en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De prijs zal aan deze wijziging worden aangepast, behoudens indien er sprake is van annulering, in welk geval de annuleringsregeling geldt. Indien het aantal deelnemers voor workshops wordt verminderd, gelden de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7). In het geval van het boeking zonder workshop vindt er bij wijziging van het aantal deelnemer geen verrekening of restitutie plaats, de kamer wordt als geheel geboekt.

Artikel 7: annuleringen

7.1 Indien de klant een reservering wil annuleren of in het geval van workshops het aantal deelnemers wil beperken, worden de hierna genoemde annuleringskosten in rekening gebracht:

A. Annulering meer dan 48 uur voor het tijdstip van de activiteit: geen kosten

B. Bij annulering minder dan 48 uur en tot 24 uur voor het tijdstip van de activiteit is 50% van de prijs verschuldigd.

C. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de activiteit is 75% van de prijs verschuldigd.

7.2 Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk per mail of per post te worden doorgegeven.

7.3 Vermindering van het aantal deelnemers kan tot de dag van de workshop activiteit plaatsvinden. Bij vermindering van het aantal personen heeft denieuwebibliotheek het recht de prijs per persoon aan te passen.

Artikel 8: wijziging of vervallen van de activiteit

8.1 denieuwebibliotheek is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de activiteit indien zij daarvoor gegronde redenen aanwezig acht. denieuwebibliotheek zal de klant daarover zo spoedig mogelijk informeren.

8.3 Indien denieuwebibliotheek besluit (delen van) een activiteit niet door te laten gaan, verplicht denieuwebibliotheek zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van de door de klant betaalde prijs van de activiteit, zodat de activiteit op een andere datum kan worden ingehaald.

Artikel 9: klachten

Klachten dienen onverwijld bij denieuwebibliotheek te worden gemeld. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is of indien de klacht niet naar tevredenheid van de klant is opgelost, dient de klacht uiterlijk 8 dagen na de dag van de activiteit schriftelijkte worden ingediend bij denieuwebibliotheek. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden in beginsel niet meer in behandeling genomen.

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1 denieuwebibliotheek sluit iedere aanprakelijkheid voor het niet doorgaan van de activiteit uit. Indien denieuwebibliotheek aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale prijs van de activiteit die door de klant is betaald.

10.2 denieuwebibliotheek sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit. denieuwebibliotheek sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van denieuwebibliotheek of materialen van derden is de klant volledig aansprakelijk.

Artikel 11: geschillen en toepasselijk recht

11.1 De Rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter.

11.2 Op de rechtsverhouding tussen denieuwebibliotheek en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12: wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Flevoland.

12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie De versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.5 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website __.nl. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden is een verplicht onderdeel van de boekingsprocedure.